You are here

BCSLA ابزار خود آزمونی مبنای صلاحیت

این یک ابزار برای خود آزمونی مبنای صلاحیت می باشد که برای تکمیل فقط به چند دقیقه نیاز دارد. این ابزار به عنوان راهنما برای کمک به متقاضیان برای برآورد این امر می باشد    تصمیم می گیرد که آیا شما دارای تمامی شرایط لازم می باشید و سپس با شما برای BCSLA که کدام نوع عضویت بیشتر با پیشینه متقاضی مناسبت دارد. بعد از بررسی درخواست شما،
ارائه نظرات خود تماس می گیرد.

 

 راهنمای گام-به-گام را قبل از درخواست عضویت مرور نمائید. اگر سوالی دارید  (Bridge to Licensure Flow Chart) از شما می خواهیم که جدول پلی بسوی پروانه
 برای کمک تماس بگیرید. BCSLA  لطفاً با دفتر

 می باشند. متقاضیان از محدوده های دیگری بغیر از منطقه آمریکای (BCSLA)  تمامی آرشیتکت های چشم انداز در بی سی عضو انجمن آرشیتکت های چشم انداز بریتیش کلمبیا
شمالی که خواهان شرکت در برنامه پذیرش می باشند، باید تمامی مدارک زیر را کاملاً به مسئول ثبت ارائه دهند: الف) نامه درخواست. ب) گواهی معرفین رفتاری. پ) گواهینامه وضعیت کاری از ارگان نظارت بر آرشیتکت های چشم انداز در تمامی مناطقی که متقاضی در آنجا به ثبت رسیده است. ت) مدرک اثبات سابقه تحصیلی مستقیماً از آموزشگاه. ث) اظهار نامه ای رسمی از مدیریت که برابر استاندارد مورد نظر کمیته برآورد می باشد و بیانگر تجربه متقاضی است. ج) پرداخت کامل تمامی مبالغ مورد نیاز شامل هزینه بازرسی برای بازبینی خارج از حوزه، هزینه های پذیرش و دیگر بررسی های لازم. و چ) مدرک ثابت کننده که شما دارای تحصیلات و علم مورد نیاز به زبان انگلیسی می باشید و دیگر مدارک مورد نیاز کمیته اعتبار.

 

Click the button below to begin the self-assessment:

 

Click to view background photo & credits
Project: VanDusen Botanical Garden Visitor Centre
Landscape Architect / Firm: Sharp & Diamond Landscape Architecture Inc
Location: Vancouver, British Columbia
Photo Credit: Brett Hitchins